İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
MUH104U-GENEL MUHASEBE-2 DERS ÖZETİ
MUH104-GENEL MUHASEBE-2 DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

ÜNİTE 1

Duran Varlıklar

1 yıldan önce satılması öngörülmeyen varlıklardır.

Menkul Kıymetler

2’ye ayrılır.

1. Hisse Senedi: Sahibine ortaklık hakkı sağlar.

2. Tahvil: Sahibine alacaklılık hakkı sağlar.

Hisse Senetleri

Hisse senedi sahibi şirketin ortağıdır. Şirketin karından pay alır. Hisse senetleri satışa çıkartılabilir.

Nominal Değer

Sermaye/Hisse Sayısı

Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir.

Defter Değeri

Özkaynak/Hisse Sayısı

Özkaynak toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir.

İhraç Değeri

Şirket tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyattır. Nominal değeri altında bir ihraç fiyatıyla satılamaz.

İhraç Değeri >Nominal Değer

Piyasa Değeri

Borsadaki değerdir.

Tasfiye Değeri

Tüm varlıkların satılıp borçların ödenmesinden sonra kalan tutarın, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değerdir.

Gerçek Değer

Yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye hazır oldukları değerdir.

Hisse Senedi Sahibi Hakları

İsme yazılı olarak hisse senedi çıkarılabilir.

1. Oy Hakkı

2. Kar payı

3. Rüçhan hakkı/ hisse senetlerini öncelikli alma hakkı

4. Tasfiyeden pay alma hakkı

5. Bilgi edinme hakkı

Tahviller

Ortaklık yoktur. Her yıl faizleri alırlar. Oy hakkı yoktur, vade vardır. Vade sonunda tahvil sahiplerine anapara geri ödenir. Tahvil en az 2 yıl en çok 7 yıl vadelidir. Hisse senetlerine göre daha az riskli, daha az getirili menkul kıymetlerdir.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Geçici (Kısa Vadeli)            à Dönen Varlıklar

                                    11. Menkul Kıymetler kayıtlanır.

Uzun Vadeli                        à Duran Varlıklar

                                    24. Mali Duran Varlıklar kayıtlanır.

Mali Duran Varlıklar

Uzun vadeli menkul kıymetlerdir. Paraya dönüşme niteliğini kaybetmiştir.

1. Bağlı menkul kıymetler

2. İştirakler

3. Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Menkul Kıymetler

İştirak niteliği taşımayan ancak uzun vadede tutulan paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş menkul kıymetlerdir. Toplam sermayenin %10’unndan daha az sermaye payıdır.

İştirakler

Toplam sermayenin %10 - %50’si arasındaki sermaye payıdır. Oy hakkı ve yönetime katılma hakkı vardır.

Bağlı Ortaklıklar

Toplam sermayenin %50’den fazla sermaye payıdır. Oy hakkı ve yönetim çoğunluğunu seçme hakkı vardır.

240 Bağlı menkul kıymetler hesabı

242 İştirakler hesabı

245 Bağlı ortaklıklar hesabı

Türkiye Muhasebe Standartları

Ölçümü, ölçüm esasına göre yapılmaktadır. Finansal varlıkların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.

1. Gerçeğe Uygun Değer

Bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcının arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değerdir.

2. Maliyet Değeri

Finansal varlıkların izlenerek dönem sonundaki satış değeridir.

3. İtfa Edilmiş Maliyet Değeri

Vadesine kadar olan süre içinde sağlanacak nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile indirgenmiş değeridir. 

Yukarıya Git